{{ cart.totalQuantity }}
Menu
Verzending binnen 24 uur
Tot 12 maanden garantie
Deskundig advies
Afhalen in Hoevelaken

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door AutoHam van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Garantievoorwaarden van
AutoHam van toepassing.
1.2 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij AutoHam schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2. Overeenkomst
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door AutoHam onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door AutoHam.
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van AutoHam binden AutoHam niet dan nadat en voor zover zij door AutoHam schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd zijn.

3. Prijzen
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet brekend via de B.T.W. marge regeling van AutoHam.
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden AutoHam niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

4. Levering
4.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn. Op de koper rust een afnameplicht.
4.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.
4.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
4.4 Vervoer van onderdelen door AutoHam vindt geheel voor rekening en risico van de koper.

5.Leveringstermijn
5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door AutoHam vastgelegd. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in bij –mondelinge en schriftelijke- orderbevestiging.
5.2 In geval van niet tijdig levering is AutoHam niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper AutoHam schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper AutoHam een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

6. Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant. Bij koop op afstand kunnen er diverse betalingsmogelijkheden aangeboden worden, waaronder Ideal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door AutoHam niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. AutoHam is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.
6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft AutoHam binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor AutoHam verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van €50,00.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens AutoHam uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van AutoHam.
7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken –zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

8. Tekortkomingen/klachten
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan AutoHam gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan
van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de Garantievoorwaarden van AutoHam van toepassing te doen is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 Garantievoorwaarden AutoHam).
8.2 Koper dient AutoHam in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
8.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkoming en AutoHam er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkoming aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
8.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan AutoHam te vergoeden.
8.5 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van AutoHam

9. Overmacht
9.1 Indien AutoHam geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan AutoHam worden toegerekend indien AutoHam de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van
AutoHam is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
- tekortschietingen door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.
9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, AutoHam niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan AutoHam naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Gebruik van de zaak
10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door AutoHam voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper AutoHam aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door AutoHam geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan
overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is AutoHam nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, AutoHam te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor AutoHam rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van AutoHam het factuurbedrag niet te boven gaat.
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
11.3 Behoudens voor zover op AutoHam enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper AutoHam tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van AutoHam in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat AutoHam in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt AutoHam alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Ontbinding
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluiting plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot AutoHam richt, zal de koper
te allen tijde eerst AutoHam schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijk termijn gunnen om alsnog
verplichtingen deugdelijk na te komen.
12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
12.3 Indien AutoHam instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
12.4 In het geval van gedeeltelijk ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door AutoHam prestaties en heeft AutoHam onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van AutoHam om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen
13.1 Op alle transacties tussen AutoHam en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met AutoHam zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het klachtenreglement.
13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, december 2021